Przystosowanie wzoru Doroszewskiego do badań denudacji chemicznej na przykładzie wód drenujących węglanowe zbiorniki Wyżyny Lubelskiej

Bronisław Janiec

Abstract


ADJUSTS THE DOROSZEWSKIS FORMULA TO STUDIES ON CHEMICAL DENUDATION ON THE EXAMPLE OF WATERS DRAINING CARBONATE RESERVOIRS OF THE LUBLIN UPLAND

.