New techniques in regional sedimentological analysis

Krzysztof Jaworowski

Abstract


NOWE METODY W REGIONALNEJ ANALIZIE SEDYMENTOLOGICZNEJ

Streszczenie
W jaki sposób określić "ilość" struktury sedymentacyjnej? Jak ustalić czy proces depozycyjny często miał "okazję" do składania na przemian różnych rodzajów skał?
Niniejsza praca stanowi próbę rozwiązania tych problemów. Wprowadzono proste wskaźniki numeryczne umożliwiające ilościową ocenę następujących parametrów sedymentologicznych: l) występowanie struktur sedymentacyjnych, 2) jednorodność wewnętrznej struktury osadu, 3) zmienność rozmiarów ziarn największych, 4) względna częstość wzajemnych kontaktów różnych rodzajów skał. Obliczenie wskaźników wymaga zebrania wszystkich danych w formie graficznych profilów sedyrnentologicznych. Profile te muszą być zestawione zgodnie z metodą odcinka jednorodnego. Sporządza się je osobno dla każdego badanego profilu geologicznego. Dzięki wskaźnikom omawianym w pracy niektóre parametry sedymentologiczne, zwykle charakteryzowane jedynie opisowo, mogą być łatwo skartowane. Wszystkie obliczenia są bardzo proste.
Przedstawione metody były z powodzeniem stosowane w badaniach osadów prekambryjskich i kambryjskich północnej Polski.

Full Text:

PDF (Polish)