Les gisements de la houille en Pologne

Józef Porzycki

Abstract


ZŁOŻA WĘGLI KAMIENNYCH W POLSCE

Streszczenie
Złoża węgla kamiennego w Polsce związane są wyłącznie z formacjami produktywnymi wieku kar bońskiego, które powstały w trakcie ewolucji waryscyjskiego systemu geosynklinalnego i przylegającego do niego obszaru platformowego. Karbońskie formacje produktywne ze złożami węgla kamiennego zajmują 60% powierzchni Polski.
W artykule przedstawiono najważniejsze informacje o zagłębiach węglowych w Polsce. Podano ich genezę, pozycję paleotektoniczną warunkującą paleogeografię i rozwój odpowiedniej formacji produktywnej. Dla każdego z trzech polskich zagłębi węglowych podano najważniejsze parametry z podkreśleniem danych o utworach produktywnych i obszarach perspektywicznych. Stan rozpoznania budowy geologicznej oraz zasobów poszczególnych zagłębi uwarunkowany jest ich znaczeniem gospodarczym, głębokością występowania, stopniem zakrycia oraz dostępnością złóż dla eksploatacji. W zakończeni u omówiono możliwości występowania nowych złóż węgla kamiennego w Polsce.

Full Text:

PDF (Polish)