La cooperation scientifique dans le domaine de la geologie entre l'Institut de Geologie a Varsovie (Pologne) et le Bureau de Recherches Geologiques et Minieres a Orleans (France)

Jan Malinowski, Julia Wyczółkowska

Abstrakt


WSPÓŁPRACA NAUKOWA W DZIEDZINIE GEOLOGII MIĘDZY INSTYTUTEM GEOLOGICZNYM A BRGM

Streszczenie
Z inicjatywy Instytutu Geologicznego w Warszawie w dniu 22 maja 1975 r., między Instytutem Geologicznym i Bureau de Recherches Geologiques et Minieres (BRGM), został podpisany protokół dotyczący współpracy naukowej w dziedzinie geologii na lata 1975-1980. Tematyka, której realizacją w BRGM zainteresowany był Instytut Geologiczny obejmowała nowoczesne metody badań laboratoryjnych, metody geofizyczne i geochemiczne stosowane przy poszukiwaniach złóż surowców mineralnych, metody określania wieku bezwzględnego skał oraz metody gromadzenia danych i przetwarzania informacji bibliograficznych, nowoczesne metody kartograficzne, ze szczególnym uwzględnieniem zdjęć lotniczych i satelitarnych, jak również nowoczesne metody badań w zakresie hydrogeologii.
Tematy, które BRGM pragnęła zrealizować w Instytucie dotyczyły głównie metod przetwarzania informacji bibliograficznych, systemu planowania w zakresie poszukiwania złóż, ustalania planów wieloletnich i ich aktualizacji, metod opracowywania i wydawania map geologicznych, hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich oraz metod badań naukowych, prowadzących do odkrycia złóż surowców mineralnych.
Współpraca naukowa między Instytutem Geologicznym i Bureau de Recherches Geologiques et Minieres oparta jest na zasadach wymiany bezdewizowej. W wyniku realizacji omawianej współpracy geolodzy BRGM zapoznali się w Polsce z wynikami badań naukowych prowadzących do odkrycia złóż: metodami badań geofizycznych, stosowanymi przy opracowywaniu map geologicznych w małych skalach i syntez o charakterze regionalnym, metodyką badań i poszukiwań złóż węgla brunatnego, wynikami badań geologicznych prowadzonych na morzu oraz z metodami przeróbki i wykorzystania surowców mineralnych.
Geolodzy Instytutu natomiast zaznajomili się we Francji z nowoczesnymi metodami badań laboratoryjnych, metodyką interpretacji zdjęć lotniczych i satelitarnych, metodyką hydrogeologicznych badań modelowych dotyczących ustalania zasobów wód podziemnych w układach systemowych, jak również zapoznali się ze złożami surowców mineralnych występujących w Bretanii i Masywie Centralnym. W ramach współpracy z BRGM Instytut Geologiczny został włączony do europejskiego systemu dokumentacji bibliograficznej. Bezpośrednia współpraca naukowa tych dwu placówek, której zadaniem jest wymiana doświadczeń w różnych dziedzinach geologii realizowana jest z obopólną korzyścią i służy rozwojowi geologii w obu krajach.

Pełny tekst:

PDF