Elektronowy rezonans paramagnetyczny - nowa metoda określania wieku bezwzględnego osadów czwartorzędowych

Andrzej Bluszcz, Mieczysław F. Pazdur

Abstract


ELECTRON SEMIMAGNETIC RESONANCE AS A NEW METHOD OF ESTABLISHING ABSOLUTE AGE OF QUATERNARY DEPOSITS

Summary
A new method of dating geological materials with the use of the electron semimagnetic resonance (ESR) is discussed.

Full Text:

PDF (Polish)