Żyła galenowo-barytowa z kopalni węgla kamiennego „Nowa Ruda"

Michał Karger, Ewa Pilichowska, Jan Grabowski

Abstract


GALENA-BARITE VEIN IN THE NOWA RUDA COAL MINE (LOWER SILESIA COAL BASIN)

.