New features of structure of the Carpathian Foredeep and basement of the Carpathian Mts

Stanisław Jucha

Abstract


NOWE RYSY BUDOWY ZAPADLISKA PRZEDKARPACKIEGO I PODŁOŻA KARPAT

Streszczenie
Na tle analizy powierzchni niezgodności kątowej w spągu pięter strukturalnych kompleksu skał osadowych oraz genezy „tektoniki uskokowej" autor przedstawił koncepcję rozwoju geosynkliny odmienną od wielu innych. Szczegółowa analiza pięter strukturalnych w pokrywie osadowej zapadliska przedkarpackiego i w podłożu Karpat, przeprowadzona w kilkunastu opracowaniach analitycznych i syntetycznych w Instytucie Wiertniczo-Naftowym AGH od 1967 r. do chwili obecnej, których nie sposób zacytować, doprowadziła do wyciągnięcia ważnych wniosków o rozwoju geosynkliny karpackiej. Zdaniem autora (4, 3) dzisiejsze zapadlisko przedkarpackie wypełnione miocenem stanowi tylko zewnętrzną część geosynkliny, podobnie jak to przedstawił R. Ney (21) i sięga daleko pod Karpaty.
(...)

Full Text:

PDF (Polish)