New data on structure of the Flysch Carpathians

Marek Cieszkowski, Andrzej Ślączka, Stanisław Wdowiarz

Abstract


NOWE DANE O BUDOWIE KARPAT FLISZOWYCH

Streszczenie
IV Kongres Karpacko-Bałkańskiej Asocjacji Geologicznej, który w 1963 r. odbył się w Polsce, przedstawił dorobek Polskiej Geologii przede wszystkim w dziedzinie stratygrafii utworów fliszowych, ich sedymentacji oraz odtworzenia warunków paleogeograficznych i batymetrycznych zbiornika fliszowego. Wynikiem tych prac stała się wydana na kongres znakomita praca pięciu autorów „Stratigraphie des Karpathes externes polonaises" - F. Bieda et al. (1963) oraz „Atlas geologiczny Polski. Zagadnienia stratygraficzno-facjalne. Zeszyt 13, Kreda i starszy trzeciorzęd w polskich Karpatach zewnętrznych" opracowany przez 14 autorów pod redakcją M. Książkiewicza. Wieloletnie prace kartograficzne w Karpatach znalazły swój wyraz w Mapie geologicznej Karpat polskich w skali 1 : 200 000 opublikowanej w 1958 r. przez Instytut Geologiczny (część zachodnia S. Sokołowski, część wschodnia H. Świdziński). Na mapie tej dokonano po raz pierwszy rejonizacji tektonicznej strefy fliszowej. Za jej objaśnienie można uważać tom „Karpaty" w Regionalnej Geologii Polski z 1953 r. z tekstami M. Książkiewicza i H. Świdzińskiego.
(...)

Full Text:

PDF (Polish)