Czy możemy odkryć w północno- wschodniej Polsce złoże gigant typu saharyjskiego złoża Hassi Messaoud?

Zbigniew Kotański

Abstract


EST-CE QU'ON PEUT TROUVER DANS LA PARTIE NORT-EST DE LA POLOGNE UN GISEMENT GEANT DE PETROLE DU TYPE DE GISEMENT SAHARIEN HASS I MESSAOUD?

.

Full Text:

PDF (Polish)