Wstępne wyniki spotkania specjalistów polskich i radzieckich dotyczącego kierunków, zakresów i metodyki prac geologiczno-poszukiwawczych złóż węglowodorów w Polsce w latach 1986-1990

Stanisław Radecki

Abstract


.