Scarcity of miospores from Albian section at Folkestone, England

M.O. Umenweke

Abstrakt


MIOSPORY W PROFILU ALBU W FOLKESTONE (ANGLIA)

Streszczenie
W utworach albu południowej Anglii stwierdzono występowanie 27 gatunków spor i pyłków . W pracy przedyskutowano zubożałość palynomorfów albu i porównano je z formami jurajskimi i apckimi. Występowanie sporów i pyłków skorelowano z zonami amonitowymi ustanowionymi w profilu Folkestone.

Pełny tekst:

PDF