Litologia wapieni z warstwy wapienia litotamniowego z Birczy (wt) -Jednostka skolska, zewnętrzne Karpaty fliszowe

Jacek Rajchel, Jolanta Myszkowska

Abstract


Scharakteryzowano litologię allodapicznych wapieni z warstwy wapienia litotamniowego z Birczy (wt) z jednostki skolskiej zewnętrznych Karpat fliszowych. Warstwa ta (wt), w centralnej części jednostki, zawiera ławice glonowych /krasnorosty/ kalkarenitów i kalcyrudytów, podczas gdy na jej obrzeżach dominują piaskowce z domieszką wapiennego materiału organodetrytycznego. Ławice kalkarenitowe zawierają wczesnodiagenetyczne krzemienie. Otwornice z wapieni określają wiek WLB (wt) na niższą część górnego paleocenu.
LITHOLOGY OF LIMESTONES FROM BIRCZA LITHOTHAMNIUM LIMESTONE BED (SKOLE UNIT, OUTER FLYSCH CARPATHIANS, SOUTHERN POLAND)

Summary
The paper describes lithology ofallodapic limestones from the BirczaLithothamnium Limestone (BLL) Bed in the SkoleUnit of the Outer Flysch Carpathians. In the central part of the Skole Unit the BLL Bed include calcirudite and calcarenite layers, built ofclastsof red algae (chiefly corallinae). Close to the marginal parts of the Skole Unit, the BLL Bed is dominated by sandstones with an admixture of a calcareous, organodetrital material. The calcarenite layers contain early diageneticcherts. Foraminifers occurring in the limestones determine their age as the lower part of Late Paleocene.

Full Text:

PDF (Polish)