Zasady wyznaczania obszarów perspektywicznych i prognostycznych złóż kopalin na MGGP

Stefan Kozłowski, Małgorzata Sikorska-Maykowska, Ryszard Strzelecki

Abstract


W Państwowym Instytucie Geologicznym jest obecnie wykonywana Mapa geologiczno-gospodarcza Polski w skali 1 : 50 000 (MGGP). Jej historia sięga lat siedemdziesiątych kiedy powstawały pierwsze koncepcje, a przez lata następne prowadzono szereg prób jej realizacji w różnych ujęciach tematycznych i redakcyjnych. Jest to mapa seryjna, mająca pokryć całą Polskę 1069 arkuszami. Realizowana jest przy współudziale przedsiębiorstw geologicznych i placówek naukowych. Swoją tematyką obejmuje przede wszystkim złoża kopalin oraz ich przetwórstwo i górnictwo, pokazane na tle elementów środowiska podlegających ochronie w takich dziedzinach jak: wody powierzchniowe i podziemne, gleby, lasy, obiekty przyrodnicze prawnie chronione, zabytki kultury. Obok lokalizacji udokumentowanych złóż na mapie są przedstawiane obszary perspektywiczne i prognostyczne, których definicja zawarta jest w Instrukcji opracowania MGGP w skali 1 : 50 000. Ich rozróżnienie polega generalnie na tym, że w przypadku perspektyw brane są pod uwagę przede wszystkim aspekty geologiczno-górniczo-surowcowe, a przy prognozach dodatkowo uwzględnia się aspekty ochrony środowiska. Dla tych ostatnich wyliczone są zasoby w kat. D, lub szacowane przez autora mapy.

PRINCIPLES OF DELIMITATION OF PERSPECTIVE AND PROGNOSIC AREAS OF MINERAL DEPOSITS IN MAP OF GEOENVIRONMENTAL POTENTIAL OF POLAND 1 : 50000

Summary

At present (MGGP) at the scale of l : 50,000 are compiled in the Polish Geological Institute. It is planned that within next four years 1069 sheets covering whole territory of the country will be made. The scope of this map is to illustrate occurrence of mineral deposits, their treatment and mining, showed up on the background of the following elements of the environments under protection: surface and underground water, soils, forests, nationals parks and others elements under legal protection as well as monuments. The map is showing not only areas of recognised deposits but also perspective and prognostic areas. Principles of their indication are included in the Instruction to this map. Difference between perspective and prognostic areas is generally based on the assumption that perspective areas are determined by geological and mining features while for prognostic areas also environmental aspects are taken into consideration. The reserves are calculated only for prognostic areas.

Full Text:

PDF (Polish)