Monitoringowe badania stanu jakości wód oraz skażeń radiochemicznych gleb i roślinności Roztocza

Stanisław Chibowski, Stanisław Chmiel, Zdzisław Michalczyk, Jan Solecki, Jerzy Szczypa

Abstract


Na obszarze polskiego i ukraińskiego Roztocza przeprowadzono w letnich miesiącach 1995 i 1996 r. monitoringowe badania jakości wód podziemnych i powierzchniowych oraz poziomu aktywności radiochemicznej gleb i roślinności. Na tej podstawie określono parametry fizykochemiczne wody oraz wskazano na niewielki stopień ich antropogenicznego przekształcenia. Radioaktywność gleb i roślinności jest kształtowana głównie przez obecność potasu-40 i naturalnych izotopów promieniotwórczych. Skażenie gleb cezem 137, głównie pochodzenia czernobylskiego, stanowi ok. l0% wszystkich izotopów promieniotwórczych.

MONITORING OF WATER QUALITY AND RADIOISOTOPE CONTENTS IN SOILS AND PLANTS OF THE ROZTOCZE REGION (SE POLAND)

Summary
This paper presents the quality of the ground and surface waters, and the level of the radiochemical activity of soils and plants in the Polish and Ukrainian parts of Roztocze region in the summer months of1995 and 1996. On that base physical and chemical parameters of water were determined. They point to slight changes of water quality due to anthropogenic effects. Radioactivity of soils and plants is mainly caused by K-40 and natural radioactive isotopes. Soil contamination with Cs-137 (mainly of Chernobyl origin) constitutes about 10% of the total amount of radioactive isotopes.

Full Text:

PDF (Polish)