Litologia i stratygrafia lessu w profilu Błażek (Roztocze Zachodnie)

Maria Łanczont, Józef Wojtanowicz, Jarosław Kusiak

Abstract


Profil lessowy Błażek reprezentuje lessy południowo-wschodniej Polski. Jest położony na Roztoczu, na dziale wodnym Wieprz-San, na wysokości 295 m n.p.m. Less w profilu ma miąższość 11,9 m. W lessie występują poziomy gleb kopalnych, interglacjalnych i interstadialnych. Wykonano analizy granulometryczne, określono zawartość humusu, węglanów i tlenów żelaza oraz wykonano 12 datowań TL. Wykonane badania pozwoliły na ustalenie stratygrafii lessu. Less tworzył się w czasie zlodowaceń odry, warty i wisły. Przedzielają te lessy poziomy glebowe interglacjalne: interglacjał lubelski i eemski, a pod pokrywą lessu występuje gleba z interglacjału mazowieckiego.

LITHOLOGY AND STRATIGRAPHY OF THE LOESS PROFILE AT BŁAŻEK (WESTERN ROZTOCZE, SE POLAND)

Summary
The profile at Błażek represents the loesses of south-eastern Poland. It is situated in the Roztocze, in the Wieprz and San interfluve at 295 m a.s.l. Thickness of the loesses in this profile is 11.9 m. The horizons of interglacial and interstadial paleosols occur within the loesses. The stratigraphy of these loesses was determined on the basis of particIe size distribution, humus, carbonates and iron oxides contents, and also 12 TL datings. The loesses were formed during the Odra, Warta and Wisła Glaciations, and interglacial paleosols - during the Lublinian and Eemian Interglacials. This complex of loesses and paleosols is underlain by a paleosol from the Mazovian Interglacial.

Full Text:

PDF (Polish)