Wybrane parametry budowy mikrostrukturalnej kredy piszącej i opoki marglistej

Arkadiusz Olszewski

Abstract


Określenie charakteru migracji zanieczyszczeń w warstwie wodonośnej wymaga wyznaczenia parametrów określających budowę mikrostrukturalną skały. Badania wykonano metodą SEM oraz porozymertu rtęciowego. Wykonano kilkadziesiąt analiz porowatości całkowitej i porowatości efektywnej dla kredy piszącej i opoki marglistej. Wyznaczono wartości średnic, pól powierzchni i obwodów porów oraz promienia hydraulicznego i współczynnika formy porów. Próbki skalne opoki marglistej i kredy piszącej wysuszono w temperaturze 20, 100 i -273 °C- sublimacja. Pozwoliło to na określenie skurczu skał, który zachodzi podczas suszenia. Porowatość całkowitą określono na 45% dla kredy piszącej i 46% dla opoki marglistej. Porowatość efektywną oszacowano odpowiednio na 44 i 45%. Skurcz szkieletu skalnego określono na około 6-8 % w stosunku do porowatości skał w warunkach naturalnych. Ze względu na wielkości średnic pustki skalne zaklasyfikowano do grupy mikroporów. Wyniki badań pozwolą na dokonanie próby analizy zjawisk fizycznych zachodzących podczas migracji zanieczyszczeń w wodach podziemnych w szczelinowo-porowej warstwie wodonośnej

Full Text:

PDF (Polish)