Hipotetyczny masyw na północy Gór Świętokrzyskich a górny sylur antykliny Bronkowic

Ewa Stupnicka, Teresa Przybyłowicz

Abstract


Skały górnosylurskie okolicy Bronkowic tworzą asymetryczną antyklinę o osi W-E. Na północy i południu antyklina Bronkowic jest ograniczona uskokami podłużnymi, które przecinają skały dewońskie i sylurskie. Uskoki te powstały po deformacjach fałdowych. Najmłodsze uskoki są wieku laramijskiego. Analiza osadów górnosylurskich wskazuje na wzrost ilości detrytusu i zwiększanie się jego frakcji w górę profilu. W opinii autorek ten klastyczny materiał pochodził z północy, tj. z masywu utworzonego ze skał osadowych, wulkanicznych i magmowych. W najwyższym sylurze i dolnym dewonie masyw ten oddzielał basen łysogórski od basenu lubelskiego. Na obecność tego masywu na północ od Gór Świętokrzyskich wskazują wiercenia i badania geofizyczne.

HYPOTHETICAL MASSIF NORTH OF THE HOLY CROSS MTS AND THE UPPER SILURIAN OF THE BRONKOWICE ANTICLINE

Summary
The Upper Silurian rock sequences near Bronkowice form an asymmetric anticline with W-E axis. In the north and south, the Bronkowice anticline is bordered by longitudinal faults that cut the Devonian and Silurian rocks. The faults have originated after the folding deformations. The youngest faults are of Laramian age. The Upper Silurian sequence shows an upward increase of coarser clastic material. In the authors' opinion this clastic material derives from the north i. e. from a massif built of sedimentary, volcanic and igneous rocks. At the Silurian-Devonian boundary this massif separated the Łysogóry Basin from the Lublin Basin. The existence of this massif is suggested by borehole and geophysical data.

Full Text:

PDF (Polish)