Historia pogrzebania skał kambru na podstawie refleksyjności macerałów witrynitopodobnych w polskiej części platformy wschodnioeuropejskiej

Elżbieta Swadowska, Magdalena Sikorska

Abstract


W badanych skałach kambryjskich materia organiczna występuje w postaci substancji typu sapropelowego (soczewki, podłużne skupienia lub masa wypełniająca) oraz macerałów witrynitopodobnych. Zaznacza się regionalna zmienność refleksyjności macerałów witrynitopodobnych wyrażająca się jęj wzrostem w kierunku południowo-zachodnim. Pomiary refleksyjności (Ro) wykorzystano do oszacowania wielkości paleogradientu termicznego dla skał kambru. Jego wartość była o l0°C/km wyższa od obecnego gradientu termicznego. Krzywe pogrzebania wskazują, że w zachodniej części badanego obszaru generowanie ropy miało miejsce w sylurze, podczas gdy we wschodniej części nie doszło do generowania węglowodorów.

BURIAL HISTORY OF CAMBRIAN ROCKS OF THE POLISH PART OF THE EAST EUROPEN PLATFORM AS BASED ON REFLECTANCE OF VITRINITE-LIKE MACERALS

Summary
In the investigated Cambrian rocks, the organic matter occurs as a sapropelic substance (lenses, elongate aggregates or groundmass) and vitrinite-like maceraIs. The vitrinite-like maceraIs show distinct regional variability consisting in an increase of their reflectance towards the southwest. The measurements of reflectance (Ro) were used to determine the approximate value of thermal palaeogradient for Cambrian rocks. The value of palaeogradient was 10°C/km higher than the recent thermal gradient. The burial curves indicate that in the western part of the area studied oil generation took place in Silurian while in the eastern part of the area hydrocarbon generation did not occur.

Full Text:

PDF (Polish)