Następne odkrycia stref zmineralizowanych ilmenitem w metagabrze Slęży, Dolny Śląsk

Mohamed Abdel Wahed, Michał P. Mierzejewski

Abstract


Niedaleko szczytu Ślęży zostały odkryte przez M A. Waheda, współautora niniejszej publikacji, trzy strefy mineralizacji ilmenitowo-wanadowej (strefy B-B, C i D-D). Strefy te są ważnym uzupełnieniem strefy A A odkrytej w 1986 r. przez Jamrozika.
Układ tych stref, zaznaczony na ryc. 1 sugeruje, że mineralizacja wypełnia strukturę en echelon, wobec tego mineralizacja nastąpiła w czasie kiedy to wnętrze masywu gabrowego było jeszcze w stanie magmowy, albo też okruszcowanie ma charakter wtórny, hydrotermalny lub pneumatolityczny. Na zachodnim krańcu strefy B-B występuje wielki pegmatyt gabrowy z radialnie ułożonymi kryształami uralityzowanego diallagu, mającymi 50 m długości. Obecność tego wystąpienia przemawia za słusznością opinii o wtórnym charakterze mineralizacji. Zawartość Ti02 wynosi ponad 5% wag. wanadu zaś około 1700 ppm.

A NEW DISCOVERY OF ILMENITE MINERALIZATION WITHIN THE ŚLĘŻA MT. METAGABBRO, LOWER SILESIA (SW POLAND)

Summary
Near the summit of Ślęza Mt. it was discovered by the first author three zones of ilmenite mineralization (zones B-B, C and D-D) on the ENE and W slopes of Ślęza Mt., see Fig. l. These zones are an important supplement to zone A-A discovered by Jamrozik (1986).
The arrangement of these zones suggests that the mineralization occurs in en-echelon structure, therefore the mineralization took place when the inner part of the gabbro massif is still! alive (in magmatic stage) or the ores are of secondary (either hydrothermal or pneumatolitic) nature. At the end of the zone B-B is visible a big pegmatitic gabbro, with radial 50 cm long crystals of uralitized diallag, which support the second opinion. The content of Ti02 is above 5 wt. %, whereas vanadium is about 1700 ppm.

Full Text:

PDF (Polish)