Malachit, chryzokole i galena z czerwonych łupków z Trójcy (og) formacji pstrych łupków (fm) w jednostce skolskiej

Wojciech Franus, Jacek Rajchel

Abstract


Po raz pierwszy dokonano identyfikacji chryzokoli i galeny w jednostce skolskiej zewnętrznych Karpat fliszowych. Opisano również nowe dla tej jednostki stanowiska malachitu. Minerały te występują w Hyżnem i Futomie w dolnoeoceńskiej części formacji pstrych łupków (fm) w obrębie ogniwa czerwonych łupków z Trójcy (og). Łupki tego ogniwa mają charakter iłowców klinoptilolitowo-montmorillonitowych, bogatych w pancerzyki radiolarii i materiał piroklastyczny. Są one zbliżone wykształceniem do współczesnych brunatnych iłów zeolitowych i ilastych mułów radiolariowych den oceanicznych. Malachit i chryzokola mają charakter wtórny po pierwotnych, siarczkowych minerałach miedzi.


MALACHITE, CHRYSOCOLLA AND GALENA FROM TRÓJCA RED SHALE MBR AT THE VARIEGATED SHALE FM IN THE SKOLE UNIT

Summary
This paper reports on the first identification of chrysocolIa occurrence, as welI as new occurrences of malachite, in the Skole Unit of the Outer Flysch Carpathians. Both minerals have been detected in the Lower Eocene part of Variegated Shale Formation in the Trójca Red Shale Member. Petrographically, the shales of this Member are klinoptillolite montmorilloniteous, rich in radiolarians and piroclastic material. This shales are similar to zeolitic brown clays and radiolarian clayey muds presently formed on the bottom of oceans. Malachite and chrysocolla are secondary, after primary sulphide copper minerals. In both described localities galena, which is very rare in the Carpathians, has been found as weII.

Full Text:

PDF (Polish)