Wydzielanie pułapek węglowodorów w utworach poziomu dolomitu głównego poprzez rozpoznanie zmian litofacjalnych i strukturalnych na podstawie zintegrowanej interpretacji sejsmiki 3D i danych otworowych w rejonie Gorzowa

Maciej Górski, Elżbieta Król, Wiesława Kunicka-Górska, Małgorzata Trela, Helena Urbańska

Abstract


Koniec lat 80. i pierwsza połowa lat 90. przyniosły interesujące wyniki wierceń w rejonie Gorzowa. Dotyczyły one eksploracji poziomu dolomitu głównego w basenie permskim. Trend ten, wsparty przełomem technologicznym w pracach sejsmicznych i pomiarach geofizycznych w otworach, przyniósł znaczące w polskiej skali odkrycia złóż węglowodorów. Za najbardziej spektakularne można uznać odkrycie złoża ropno-gazowego BMB będącego największą akumulacją ropy w Polsce. Początkowe sukcesy zachęciły inwestora, PGNiG S.A., do systematycznej eksploracji strefy bariery i wewnętrznej laguny w osadach węglanowych wieku dolomitu głównego. Za podstawową przyczynę wzrostu efektywności poszukiwań należy uznać nową technologię akwizycji danych sejsmicznych — sejsmikę 3D. Wysoka jakość danych umożliwia zastosowanie nowych procedur interpretacji pozwalających wydzielić pułapki naftowe i określić ich geometrię i właściwości. Kluczem do sukcesu jest interpretacja litofacjalna integrująca dane sejsmiczne i pomiary geofizyki wiertniczej. Wyniki tych prac pozwoliły na ponowną ewaluację niektórych obiektów (Dzieduszyce, Stanowice, Marwice, Bogdaniec) i udokumentowanie nowych (Baczyna, Lubno, Marwice w poziomie Ca1). Potwierdzeniem poprawności stosowanych metod detekcji pułapek są pozytywne wyniki wierceń i niespotykana w polskich poszukiwaniach węglowodorów ich efektywność.

HYDROCARBON TRAPS DETERMINATION IN THE MAIN DOLOMITE BY MEANS OF IDENTIFYING LITHOFACIAL AND STRUCTURAL CHANGES BY INTEGRATED INTERPRETATION OF 3D SEISMIC AND WELL DATA IN THE GORZÓW AREA (WESTERN POLAND)

Summary
The late 80-ies and early 90-ies brought interesting results of drillings carried out in the Gorzów area. They concerned the exploration of the Main Dolomite formation in the Permian Basin. The research, backed by technological breakthrough in seismic and well logs, resulted in the significant discovery of hydrocarbon deposits in Poland. The most spectacular being BMB oil-gas deposit which reveals the biggest accumulation of oil in the country. The initial successes encouraged PGNiG S.A., who acted as an investor, to commence systematic exploration of barrier and inner lagoon zone in carbonate deposits of the Main Dolomite age. A new technology in acquisition of seismic data, i.e. 3D seismic should be regarded as the basic factor that brought about the increase in exploration effectiveness. High quality of data made the application of new interpretation procedures possible, which in turn allowed for the determination of hydrocarbon traps, their geometry and properties. Lithofacial interpretation, which integrates seismic data and well logs, seems to be the key to the success. The results acquired in consequence of the said operation facilitated the re-evaluation of some structures (Dzieduszyce, Stanowice, Marwice, Bogdaniec) and documentation of new ones (Baczyna, Lubno, Marwice in Cal). The positive results in exploration and the efficiency of drilling unprecedented in Poland confirms the accuracy of the applied method.

Full Text:

PDF (Polish)