Zastosowanie różnych metod morfometrycznych w analizie morfologii progu tektonicznego na przykładzie zachodniej krawędzi Masywu Śnieżnika

Włodzimierz Ranoszek

Abstract


Do analizy morfologii uwarunkowanej tektonicznie krawędzi oddzielającej Masyw Śnieżnika od Rowu Górnej Nysy zastosowano kilka odmiennych metod morfometrycznych opartych na pomiarach na mapach topograficznych w skali 1 : 25 000. Rzut krawędzi na płaszczyznę równoległą do niej został skonstruowany przez nałożenie na siebie przekrojów porzecznych dolin rozcinających czoło masywu górskiego u jego podstawy, profili stref wododziałowych, spłaszczeń grzbietowych i stokowych. Dla analizy spadku rzek zastosowano wskaźnik długości–spadku rzeki. Wyniki zestawiono ze wskaźnikiem wysokości–szerokości doliny oraz wskaźnikiem asymetryczności zlewni. Wzięto również pod uwagę kształt młodych rozcięć dolinnych w rzucie na płaszczyznę. Metody te pozwoliły na wydzielenie etapów rozwoju czoła masywu górskiego. Wskaźniki pokazują zmniejszającą się ku północy wartość wypiętrzenia bloku Masywu Śnieżnika. Ponadto ukazują, że czoło masywu istnieje dzięki dwóm odmiennym strefom deformacji tektonicznej.

THE APPLICATION OF DIFFERENT MORPHOMETRIC METHODS IN THE ANALYSIS OF FAUIT ESCARPMENTS - THE EXAMPLE OF THE MOUNTAIN FRONT IN THE WESTERN PART OF ŚNIEŻNIK MASSIF, SUDETES

Summary
To analyse the morphology of tectonically generated mountain front, which separates the Śnieżnik Massif from the Nysa Graben, several different morphometric methods were applied. The measurements were based on topographic maps in the scale of 1:25,000. The cross - sections of valleys at the base of the mountain front, of watersheds, crest and slope leveling were put together to construct the projection of the mountain front to the plane. The stream length - gradient index was confronted with the ratio of valley floor width to valley height and the factor of drainage basin asymmetry. The shape of the cross - sections of young valley cuttings was also considered. These methods allowed to distinguish stages of mountain front development. The indices show that the upthrow of the fault block of the Śnieżnik becomes smaller to the north, and the mountain front exists thanks to the two separate zones of tectonic deformations.

Full Text:

PDF (Polish)