Złoto z Radzimowic w Górach Kaczawskich (Sudety) - nowe dane geochemiczne i mineralogiczne

Stanisław Zbigniew Mikulski

Abstract


Oznaczenia chemiczne złotonośnych rud siarczkowych z Radzimowic wykazały wysokie zawartości złota (xn=23=21,5 g/t) oraz srebra (xn=23=92,3 g/t). Proporcja Au do Ag w różnych typach rud jest zmienna waha się od 1:3 do 1:80 (średnio ok. 1:3 ¸ 6 w masywnych rudach o zawartości złota > 3g/t. Złoto wykazuje pozytywną korelację z Ag, S, Bi, Co, Cd, Cu, CaO (od 0,94 do 0,61 z p< 0,05 dla n=23). Na podstawie badań mikroskopowych rozpoznano szereg minerałów kruszcowych wśród których opisano po raz pierwszy asocjację mineralną złota, srebra (złoto rodzime, elektrum — 60¸70% wag. Au), bizmutu (maldonit — ok. 65% wag. Au, bizmut rodzimy, bismutynit), tellurków i siarkotellurków Ag, Pb i Bi (hessyt, gustavit), różnorodnych węglanów (ankeryt, dolomit, kalcyt, syderyt) i młodszej generacji kwarcu związanej z wystąpieniami kobaltonośnego arsenopirytu. W zrostach z arsenopirytem stwierdzono również scheelit o strefowej budowie kryształów. Wstępne oznaczenia izotopowe siarki w paragenetycznych siarczkach mają zawartości od 1,31 do -1,13 δ34S (CDT) i mogą wskazywać na pomagmowe źródło siarki. Obecność asocjacji mineralnej Au–Ag–Bi–Te–Pb–węglanyąkwarc w rudach siarczkowych, umiarkowanie niska proporcja Au:Ag, niska próba złota widzialnego (600–680), jak również pozycja większości zbadanych rud siarczkowych w trójkącie klasyfikacyjnym Au–Ag–base metals (wg Poulselna, 1996) wskazują na rozwój procesów leptotermalnych w złożu Radzimowickim. Pojawienie się mineralizacji było związane z rozwojem procesów hydrotermalnych wokół subwulkanucznej intruzji ryolitów masywu Żeleźniaka. Okruszcowanie złotonośnymi siarczkami nastąpiło po uformowaniu się ryolitowego lakolitu w trakcie i po krystalizacji żył lamprofirowych i andezytowych.

GOLD FROM RADZIMOWICE DEPOSIT IN KACZAWA MTS. (SUDETES) - NEW GEOCHEMICAL AND MINERALOGICAL DATA (SW POLAND)
Summary
Chemical analyses of gold-bearing sulfide ores from Radzimowice revealed a high concentrations of gold (xn=23=2I.5 g/t and silver (xn=23=92.3g/t). The Au/Ag ratio varies between 1:3 to 1:80 but in ore grade material (>3 g/t) is 1:3 + 6. Gold has positive correlation with Ag, S, Bi, Co, Cd, Cu and CaO (r=O. 94-0. 61; with p< 0,05 for n=23). In the result of ore microscopic studies the new mineral association of Au, Ag (electrum - 60+70 wt. % Au), Bi (maldonite - ca. 65 wt. % Au, native bismuth, bismuthynite), tellurides and sulfotellurides of Ag, Pb and Bi (hessite, gustavite), different carbonates (ankerite, siderite, calcite and dolomite) and quartz with Co-bearing arsenopyrite is described. Moreover scheelite of zonal structure with arsenopyrite intergrowths was noticed. Preliminary results of834Sfrom sulfides had valuesfrom 1.31 to - 1.13 δ34S (CDT). Appearance of new described mineral association of Au-Ag-Bi-Te- Pb with carbonate minerals and younger generation of quartz within sulfide ores, rather moderately low an average Au : Ag ratio, low gold fineness (600-680) and position of most ore samples on the ternary diagram of Au-Ag-base metals (according to Poulsen, 1996) fall in the epithermal gold deposit field, strongly indicate for development of lower temperature processes within Radzimowice deposit. This ore stage is representing the transition between moderate and low temperatures mineral association connected with development of postmagmatic hydrothermal processes around the Żeleźniak rhyolite subvolcanic intrusion.


1006 Sylwester Skompski, Andrzej Ber 1006-1012.


Interglacjalna fauna mięczaków ze stanowiska Szczebra k. Augustowa -

W jeziornych osadach interglacjału augustowskiego, starszego od interglacjału mazowieckiego, znaleziono 11 gatunków małży (Bivalvia), 7 gatunków ślimaków (Gastropoda, tab. 1), szczątki innych zwierząt (Coleoptera, Pisces, Aves) i 14 gatunków małżoraczków (Ostracoda, tab. 2). Na podstawie kilku gatunków mięczaków (Bithynia leachi, Pisidium supinum) można mówić o warunkach klimatu umiarkowanego. Inne gatunki mięczaków (Valvata naticina, Pisidium supinum, Sphaerium solidum) wskazują, że w tym jeziornym zbiorniku istniał przepływ.

INTERGLACIAL MOLLUSCAN FAUNA AT SZCZEBRA NEAR AUGUSTÓW (NE POLAND)

Summary
In the lake sediments of the Augustovian Interglacial stage, older than Mazovian (Holsteinian) stage, were found 11 bivalve species, 7 gastropod species (tab. 1), fragments of other animals (Coleoptera, Pisces, Aves) and 14 ostracod species (tab. 2). On the base oj some molluscan species (Bithynia leachi, Pisidium supinum) we can say about the moderate climatic conditions. Another molluscan species (Valvata naticina, Pisidium supinum, Sphaerium solidum) indicate that in this lake-basin moving water existed.

Full Text:

PDF (Polish)