Wieloletnie wahania składu chemicznego wód mineralnych Krynicy a pojęcie wód leczniczych w prawie geologicznym i górniczym

Jacek Kozłowski

Abstract


Skład chemiczny wód mineralnych Krynicy ulegał zmianom w całym okresie ich eksploatacji. Wahania względnej zawartości podstawowych jonów mają charakter losowy. Mimo to, nazbyt precyzyjne określenie typu wody uznanej za leczniczą prowadzi do sprzeczności z rzeczywistością. Ma to miejsce w przypadku, gdy jon podstawowy występuje w ilości około 20% mwali.

MULTI-YEARS VARIATIONS OF CHEMICAL COMPOSITION OF KRYNICA MINERAL WATERS AND NOTION OF MEDICINAL WATER IN GEOLOGICAL AND MINING LOW (SOUTHERN POLAND)

Summary
Chemical composition of Krynica mineral waters have been undergone changes during the whole exploitation period. Variability of relative main ions 'content have random character. In spite of this, when type of water declared as medicinal is defined too precise, one comes to the discrepancy with real chemical composition. It is the case, when the main ion appear in mineral water in about 20%.

Full Text:

PDF (Polish)