Charakterystyka litologiczna glin zwałowych rejonu północno-zachodniej Polski

Małgorzata Masłowska

Abstract


Badania litologiczne glin zwałowych z 33 otworów odwierconych w północno-zachodniej Polsce, wykazały zróżnicowanie glin z pięciu wybranych pięter plejstocenu. Gliny różnego wieku wykazują odrębność szczególnie w zakresie składu petrograficznego żwirów oraz składu podfrakcji minerałów ciężkich.

LITHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF TILLS OF NW POLAND

Summary
The work shows lithological characteristics of tills from 33 drillings which were made on 13 sheets of Detailed Geological Map of Poland l : 50 000. Lithological attributes of 5 till levels from different Pleistocene stages were defined and lithological differentiation of tills from these stages was found.

Full Text:

PDF (Polish)