Przydatność metod morfometrycznych w ocenie tendencji neotektonicznych Karpat polskich

Witold Zuchiewicz

Abstract


Analiza zróżnicowanych wartości wielu parametrów morfometrycznych charakteryzujących dorzecza, układ sieci dolinnej oraz spadki koryt pozwala na identyfikację struktur podlegajacych młodym ruchom tektonicznym w polskich Karpatach zewnętrznych, a układających się niemal równolegle do rozciągłości nasunięć i głównych fałdów. Plio-czwartorzędowe uaktywnienie czół nasunięć i ważniejszych złuskowań wiązało się przypuszczalnie z relaksacją poziomych naprężeń w obrębie pokrywy fliszowej wskutek kolizji płyt północnoeuropejskiej i panońskiej.

MORPHOMETRIC TECHNIQUES AS A TOOL IN NEOTECTONIC STUDIES OF THE POLISH CARPATHIANS (SOUTHERN POLAND)

Summary
Analysis of diversified values of a number of morphometric parameters that characterise drainage basins, valley pattern and river-bed gradients makes it possible to identify a few morphotectonic structures, aligned subparallel to the strike of principal thrusts in the Polish Outer Carpathians. Plio-Quaternary tectonic reactivation of these thrusts has probably been induced by relaxation of horizontal stresses in the flysch cover, resulting from the collison of the North-European and Pannonian plates.

Full Text:

PDF (Polish)