Neotektoniczne założenia kopalnych rynien czwartorzedowych Środkowego Nadodrza (SW Poland)

Andrzej Markiewicz

Abstract


Analiza strukturalna podkenozoicznego podłoża Środkowego Nadodrza dokumentuje istnienie w tym rejonie stref dyslokacyjnych zgodnych z przebiegiem plejstoceńskich struktur erozyjnych. W okresie zlodowaceń plejstoceńskich, na omawianym obszarze, zachodziły ruchy neotektoniczne, które sprzyjały wynoszeniu pokrywy permo-mezozoicznej z otwieraniem szczelin uskokowych i strefową migracją ciepła geotermicznego. Procesy te różnicowały warunki tworzenia wieloletniej zmarzliny z powstawaniem przetain oraz szczelin lodowcowych nad uaktywnionymi dyslokacjami. W konsekwencji tych procesów zachodziła wzmożona erozja subglacjalna wód roztopowych pod dużym ciśnieniem z tworzeniem rynien sięgających 70 m p.p.m.

NEOTECTONIC BASE OF QUATERNARY FOSSIL TROUGHS OF MIDDLE ODRA REGION (SW POLAND)

Summary

Structural analysis of the sub-Cainozoic bedrock of the Middle Odra region showed the occurrence of dislocation zones concordant with the run of Pleistocene erosive structures there. During the Pleistocene glaciations, neotectonic movements occurred. They were conductive to Permian and Mesozoic cover lifting, together with fault gaps opening and zonal migration of the geothermal heat. These processes differentiated conditions of the long-term permafrost formation together with lines of ice remelting creation and glacier crevasses arising over activated dislocations. As a consequence of these processes the increased erosion of fluvioglacial water occurred as well as sub-glacial erosion of thaw water under big pressure forming troughs reaching the depth of70 m below the sea level.

Full Text:

PDF (Polish)