Budowa geologiczna płaszczowiny śląskiej w okolicy Skrzydlnej

Andrzej Polak

Abstract


W Karpatach fliszowych między Rabą a Dunajcem, w północnym obrzeżeniu Beskidu Wyspowego, płaszczowina magurska nasuwa się na utwory wewnętrznej strefy płaszczowiny śląskiej (strefa lanckorońsko-żegocińska) oraz częściowo na występującą tu w oknach tektonicznych jednostkę podśląską. W południowym skrzydle strefy lanckorońsko-żegocińskiej, pomiędzy dwoma strukturami tektonicznymi łuską Piwkówki („Bystrego”) i Skrzydlnej, zbudowanych głównie z utworów późnopaleogeńskich, występują utwory dolnej kredy, reprezentowane przez piaskowce grodziskie i łupki wierzowskie. Następstwo stratygraficzne ustalone w oparciu o szczegółowe zdjęcie geologiczne (mapa i przekroje) może sugerować, że wspomniane utwory kredy dolnej, a także w kilku przypadkach młodsze mogą być olistostromami w utworach oligocenu. Zajmują one najczęściej stałą pozycję w spągu piaskowców cergowskich. Powstanie olistrom jest związane z aktywnością tektoniczną południowego obrzeżenia basenu śląskiego.


THE GEOLOGICAL BUILD OF THE SILESIAN NAPPE IN THE SKRZYDLNA SURROUNDING AREA (SOUTHERN POLAND).

Summary
In the flysch Carpathians, between Raba and Dunajec rivers, in the north edge of Island Beskid Magura nappe overthrusted series innermost zone Silesian nappe (Lanckorona-Żegocina zone) and partly Sub-Silesian unit occurring in tectonic windows. In the south limb Lanckorona-Żegocina zone, between two geological structures Piwkówka ("Bystre") sheet and Skrzydlna sheet, that consist here of Later Palaeogene deposits, occur Lower Cretaceous deposits represented by Hradiste beds and Verovice beds. Lithostratigraphy succession established basis of detail mapping (geological map and cross-section) may suggest, that aforesaid Lower Cretaceous deposits and in few case of younger can be olisthosromes in the Oligocene deposits. They occupy frequents the regular position in the bottom of Cergowa sandstones. The origin olisthostromes is connected with tectonic activity the south edge the Silesian Basin.

Full Text:

PDF (Polish)