Skały eudialitowe z Chibin (Płw. Kolski, Rosja)

Lucyna Natkaniec-Nowak, Helena Pitera

Abstract


W charakterystyce mineralogiczno-petrograficznej skał eudialitowych z Chibin szczególnie uwzględniono eudialit, łowozieryt, lamprofyllit i fersmanit. Wymienione minerały chociaż rzadkie i występujące najczęściej w ilościach śladowych, są stowarzyszone z pewnymi typami syenitów nefelinowych, dla których są składnikami typomorficznymi.

EUDIALYTE-BEARING ROCKS FROM THE KHIBINY MASSIF (KOLA PENINSULA, RUSSIA)

Summary
Mineralogical and petrological characteristics of eudialyte-bearing rocks from the Khibiny Massif, with special reference to eudialyte, lovoserite, lamprophyllite and lersmanite, are described in this paper. These minerals, very rare and commonly occurring in a trace amount, are associated with certain types of nepheline syenites as their typomorphical components.

Full Text:

PDF (Polish)