Dolnośląskie masywy granitoidowe jako potencjalne składowisko odpadów promieniotwórczych

Marek W. Lorenc

Abstract


Na obszarze Dolnego Śląska istnieje kilka dużych masywów granitoidowych, różnego wieku. Sześć z nich zostało wybranych do rozpatrzenia, czy spełniają warunki wymagane dla bezpiecznych składowisk odpadów promieniotwórczych. Dwa masywy granitoidowe położone są na bloku przedsudeckim, trzy w Sudetach oraz jeden masyw gnejsowy znajduje się na pograniczu obu tych jednostek tektonicznych. Wybrane masywy zostały omówione w aspekcie budowy geologicznej, stosunku do jednostek sąsiadujących oraz tektoniki, jako że te właśnie problemy mają istotny wpływ na ostateczną decyzję. Warunkiem nadrzędnym jest aby dana struktura była wystarczająco duża, zwarta, jednolita i szczelna na odpowiednio dużym obszarze. Wyniki przedstawionych poniżej badań i porównań wskazują, że żaden z omawianych masywów krystalicznych — z różnych przyczyn — nie spełnia zaleceń stawianych obszarom przeznaczonym pod budowę bezpiecznych podziemnych magazynów na odpady promieniotwórcze.

LOWER SILESIAN GRANITOID MASSIFS AS POTENTIAL DISPOSAL OF RADIOACTIVE WASTES.

Summary
Lower Silesia is a part of southwestern Poland where occur sveral massifs of granitoid rocks of different age. Six of them have been studied in the light of the possibility of making there safety disposal of radioactive wastes. Two granitoid massifs lie on the Fore Sudetic block, another three in Sudetes and the gneissic Góry Sowie massif occur just on the boundary between two mentioned above tectonic units. Al! selected massifs were considered from the stand-point of their geology, tectonics and relationships to the neighbouring units, taking into account that just these problems are extremely important for the final verdict. The most important condition is that considered crystalline bodies should be large, uniform and compact enough on a sufficiently big area. Results of the studies and comparisons show that none of the Lower Silesian crystalline massifs - from different reasons - fulfils the conditions required for the areas where safety underground disposals of radioactive wastes could be done.

Full Text:

PDF (Polish)