Prawdy i nieprawdy różdżkarstwa, radiestezji i geomancji

Witold Cezariusz Kowalski

Abstract


Różdżkarstwo, radiestezja i geomancja są określane jako paranauka (pseudo- lub niby-nauka). Opisywane w nich zjawiska i procesy są ściśle związane z licznymi nieudokumentowanymi właściwie danymi, faktami i teoriami, z nieświadomymi lub nawet świadomymi kłamstwami i oszustwami, popełnionymi najczęściej dla zdobycia pieniędzy. Powiązania w nich prawdy i nieprawdy występują w takiej skali i wymiarze, że wśród uczonych przeważa opinia, że różdżkarstwem, radiestezją i geomancją nie warto się w ogóle zajmować i poddawać ich treści procedurom badań naukowych. Dopiero po usunięciu tkwiących w różdżkarstwie, radiestezji i geomancji nieprawd warto zająć się ich pozostałościami i poddać je procedurom badań naukowych. Pozostałości te mają bowiem w dużych zakresach swoje odpowiedniki w interdyscyplinarnych badaniach nauk środowiskowych — a wśród nich geologicznych (hydrogeologicznych, inżyniersko-geologicznych, ekogeologicznych i geofizycznych).

TRUTHS AND UNTRUTHS IN DOWSING, RADIESTESY AND GEOMANCY

Summary
Dowsing, radiestesy and geomancy are described as para-sciences (pseudo- or quasi-sciences). The described in them phenomena and processes are jointed with many undocumented properly data, facts and theories, with the unconscious or even conscious falsehood and frauds, that are made to obtain money. The joints in them truths and untruths occur in such a scale and dimension, that among scientists the opinion prevails, that dowsing, radiestesy and geomancy are not worth to submit them scientific procedures of studies. Not till- after removal of the immanent untruths in dowsing, radiestesy and geomancy their rests might be submitted procedures of the scientific studies. The rests contain some counterparts in the interdisciplinary environmental, scientific studies - and
among them geological studies (as hydrogeological, engineering-geological, ecogeological, geophysical etc.) in large dimensions.

Full Text:

PDF (Polish)