Parametry fizyczne torfów i ocena metod ich oznaczania

Elżbieta Myślińska

Abstract


Torfy należą do gruntów organicznych zawierających znaczną ilość substancji organicznej o bardzo zróżnicowanych właściwościach. Powoduje to konieczność stosowania (w większości przypadków) odmiennych metod badania ich właściwosci fizycznych, często bardziej skomplikowanych, niż w badaniu gruntów mineralnych. Wartości parametrów fizycznych torfów w znacznym stopniu odbiegają od wartości charakterystycznych dla takich samych parametrów gruntów mineralnych, nawet zawierających wysoko aktywną frakcję iłową. Istnieje możliwość oceny zastosowania tych wzorów dla gruntów z obszaru Polski. Z badań wynika także zależność między różnymi właściwościami torfów.

PHYSICAL PROPERTIES OF PEATS AND EVALUATION OF METHODS OF THEIR DETERMINATION

Summary
Peats belong to organic soils containing large amounts of organic matter of very diverse properties. Therefore different methods have to be applied in most cases for the examination of their physical properties, very often more complicated than in mineral soils. Physical properties of peats differ significantly from values typical for these parameters in case of mineral soils, even containing a highly active clay fraction. The paper discusses laboratory methods of determining physical properties of peats as well as some formulas allowing replacing more complex tests, suggested in foreign papers. The possibility of applying these formulas for soils from Poland has been evaluated. Relationships between different properties of peats have also been presented.

Full Text:

PDF (Polish)