Mofeta ze Złockiego k. Muszyny w jednostce magurskiej zewnętrznych Karpat fliszowych

Jacek Rajchel, Jerzy Chrząstowski, Lucyna Rajchel

Abstract


W miejscowości Złockie k. Muszyny, w krynickiej strefie tektoniczno-facjalnej jednostki magurskiej, znajduje się unikatowa mofeta CO2. Jest ona położona w potoku Złockim powyżej wsi. Mofeta w większości jest przykryta wodami potoku i wodą mineralną typu szczawa wypływającą z zatopionych źródeł, z obfitym rdzawym osadem ochry. Na dziale wodnym w kierunku wsi Jastrzębik znajduje sie wiele innych mofet, a wszystkie są usytuowane wzdłuż równoleżnikowego nasunięcia w osiowej części antykliny Szczawnika— Złockiego—Jastrzębika. Mofeta w Złockiem wydziela ok. 15 tys m3 CO2/d. Dwutlenek węgla pochodzi z głębokiego podłoża subdukowanego pod orogen Karpat. W 1998 r. mofeta w Złockiem została objęta ochroną jako pomnik przyrody nieożywionej im. Prof. H. Świdzińskiego. Jest ona również wytypowana do ochrony w charakterze rezerwatu przyrody nieożywionej, oraz proponowana do umieszczenia na europejskiej liście stanowisk geoochrony.

MOFETTE FROM ZŁOCKIE NEAR MUSZYNA IN THE MAGURA UNIT OF THE OUTER FLYSCH CARPATHIANS (SOUTHERN POLAND)

Summary
At the village of Złockie near Muszyna, in the Krynica Subunit of the Magura Nappe, the Outer Flysch Carpathians, there is a CO2 mofette. Localised in the Złocki stream above the mentioned village, the mofette is covered by waters from the stream itself as well as from proximal subaquaeous mineral springs, with abundant ochre. Towards the village of Jastrzębik there are numerous other mofettes, localised parallel to a latitudinal overthrust situated in the axial part of Szczawnik-Złockie-Jastrzębik anticline. The mofette at Złockie exhales daily ab. 15,000 m3 CO2, derived from a deep basement, subducted under the Carpathian orogen. In 1998 the mofette at Złockie was established as the Prof H Świdziński monument of inanimate nature. It has also been postulated to establish this mofette as a reserve of inanimate nature and to place it on the European List of Geosites.

Full Text:

PDF (Polish)