Mapa numeryczna zlewni Kryniczanki

Stanisław Żak

Abstract


Mapa numeryczna jest realizowana w środowisku graficznym MicroStation, przy wykorzystaniu aplikacji BIPROGEO S.A. o nazwie mapatop. Jest ona wykonywana na tej samej platformie graficznej co mapa hydrogeologiczna Polski 1 : 50 000 i podstawowe mapy geodezyjne dla tego terenu. Obejmuje ona obszar ok. 5 000 ha i jest tworzona na bazie mapy topograficznej w skali 1 : 10 000. Dotychczasowa realizacja mapy numerycznej objęła mapę topograficzną zlewni rzeki Kryniczanki, numeryczny model terenu (trójwymiarowy model terenu), mapę geologiczną, sieć instalacji wód mineralnych i CO2.

THE NUMERIC MAP OF KRYNICZANKA RIVER BASIN
Summary
The numeric map is made in graphical environment of MicroStation, by the use of mapatop application PlBPROGEO S.A. The map is made on the same graphical platform as a hydrogeological map of Poland 1 : 50,000 and basic geodetic maps of this region. The numeric map covers area ca. 5,000 ha and it is made on the base of the topographic map in scale 1 : 10,000. Up to now realization of the numeric map have covered the topographic map of Kryniczanka river basin, the numeric model of the area (the three-dimensional area model), geological map and system of mineral waters and CO2 net.

Full Text:

PDF (Polish)