Wieki i położenie obszarów zasilania wód mineralnych Krynicy oszacowane ze zmian czasowych stężeń trytu oraz wartości δ18O i δD

Andrzej Zuber, Wojciech Ciężkowski, Jerzy Grabczak, Marek Duliński

Abstract


W Krynicy Zdroju występuje kilka typów wód mineralnych. Wszystkie główne źródła zawierają młodszą komponentę wody z trytem i starszą bez trytu. Wysokość położenia obszarów zasilania znaleziona z wysokościowego efektu izotopowego w kombinacji z wiekami trytowymi pozwoliły w przybliżeniu określić regionalne wartości współczynnika filtracji i objętości systemów drenowanych przez źródła. Odwierty udostępniają wody o wiekach w granicach od wartości porównywalnych z wiekami wód źródlanych (kilkadziesiąt lat) do wieków glacjalnych. W niektórych przypadkach uzyskane wieki trytowe nie są jednoznacznie określone przez modele wskutek zbyt dużej liczby dopasowywanych parametrów. Obszary zasilania położone są na wschodniej stronie Kryniczanki, co oznacza, że dla ich ochrony rozwój uzdrowiska powinien być ukierunkowany na zachodnią stronę.


TRITIUM AGES AND ALTITUDE OF RECHARGE AREAS OF MINERAL WATERS IN KRYNICA ESTIMATED FROM TRITIUM, Δ18O I ΔD DATA

Summary
In Krynica Spa several types of mineral waters occur. All the major springs contain a young component with tritium, and an older, tritium-free, component. The tritium age combined with the altitude of recharge area found from the local altitude effect allowed to determine in approximation the regional values of the hydraulic conductivity and the volume of the systems drained by springs. Wells exploit water with ages ranging from values comparable with those of springs (several tens of years) to glacial ages. In some cases, due to too large number of fitted parameters, it was impossible to obtain an unambiguous interpretation of the tritium age. Recharge areas are situated on the eastern side of the Kryniczanka stream, which shows that in order to protect them the development of the Spa should be concentrated on the western side.

Full Text:

PDF (Polish)