Interpretacja wieków trytowych wód podziemnych prostymi modelami matematycznymi

Andrzej Zuber

Abstract


Zmienne stężenia trytu w opadach powodują także zmienności w płytkich wodach podziemnych. W celu otrzymania wieków trytowych (czasów przepływu), te zmienności mogą być interpretowane za pomocą prostych modeli blokowych, jak np. model eksponencjalny, kombinowany model eksponencjalno-tłokowy i model dyspersyjny. W skałach porowych, odpowiednio dobrany model daje wiek trytowy, który jest równy średniemu czasowi przepływu wody w systemie. W skałach szczelinowatych, cząsteczki wody z trytem dyfundują do wody stagnacyjnej w mikroporach bloków skalnych, dając w efekcie większe wieki niż czasy przepływu wody mobilnej w szczelinach. Dla znanej mikroporowatości, można obliczyć współczynnik filtracji bez jakiejkolwiek znajomości parametrów szczelin.

SIMPLE MATHEMATICAL MODELS FOR THE INTERPRETATION OF GROUNDWATER TRITIUM AGES

Summary
Variable tritium concentrations in meteoric waters also cause variations in shallow groundwaters. These variations can be interpreted in terms of tritium ages (residence times) by simple lumped-parameter models such as the exponential model, the combined piston flow and exponential model, and the dispersion model. For a properly chosen model, the tritium age is equal to the mean residence time of water in porous aquifers. In fissured aquifers, water molecules with tritium diffused into the stagnant water in the microporous matrix, yielding ages greater than the residence times of mobile water in the fissures. For known matrix porosity, the hydraulic conductivity can be found without any knowledge of the fissure network.

Full Text:

PDF (Polish)