Zróżnicowanie modułu odpływu podziemnego w zlewni Kryniczanki w okresie niżówkowym

Wojciech Ciężkowski, Jacek Kozłowski, Elżbieta Liber-Madziarz, Tadeusz Andrzej Przylibski, Stanisław Żak

Abstract


W listopadzie 1997 r. wykonano pomiary przepływu w rzece Kryniczance oraz jej głównych dopływach. Pozwoliło to na oszacowanie wielkości odpływu podziemnego ze zlewni Kryniczanki. Dla całej zlewni moduł odpływu podziemnego wyniósł 6,9 dm3/skm2, a dla zlewni cząstkowych wyniósł od 0,5 do 11,6 dm3/skm2. Najwyższymi modułami odpływu podziemnego charakteryzują się zlewnie Słotwińskiego Potoku i Palenicy. Znaczny wpływ na wielkość odpływu podziemnego ma budowa geologiczna. Stwierdzono większą wodonośność skał strefy sądeckiej w porównaniu do strefy krynickiej.

SPECIFIC UNDERGROUND RUNOFF DIVERSIFICATION IN KRYNICZANKA RIVER BASIN DURING LOW GROUNDWATER FLOW PERIOD

Summary
In November 1997 measurements of water flow in Kryniczanka river and its main tributaries were made. These measurements allow to estimate the magnitude of underground runoff from Kryniczanka river basin. For the all basin area the specific groundwater runoff is 6.9 dm3/skm2 and for the partial basins is from 0.5 to 11.6 dm3/skm2. The highest values of specific groundwater runoff are measured for the basins of Słotwiński stream and Palenica stream. The great influence on the magnitude of underground runoff has the geological composition. It was confirmed, that higher water-bearing capacity have the rocks of Sącz zone in comparison to Krynica zone.

Full Text:

PDF (Polish)