Typy chemiczne wód podziemnych Krynicy

Wojciech Ciężkowski, Jacek Kozłowski

Abstract


Analiza składu chemicznego wód podziemnych Krynicy pozwoliła na wydzielenie ośmiu typów hydrochemicznych wód, formujących się w odmiennych warunkach. Najbardziej precyzyjną metodą wydzielenia typów hydrochemicznych okazała się analiza wykresów zależności mineralizacji od zawartości głównych jonów. Największe podobieństwo zaobserwowano dla par ujęć: Jan A i Jan B, nr 1 i nr 7, Zuber I i Zuber IV.

CHEMICAL TYPES OF GROUND-WATERS FROM KRYNICA

Summary
Analysis of chemical composition of ground-waters at Krynica allowed to extract eight hydrochemical typs of water. Their chemical composition formed under different conditions. The most precise for analysing were diagrams of relationships between total dissolved solids and content of main ions. The highest similarity is characteristic for waters of intakes: Jan A and Jan B, nr 1 and nr 7, Zuber I and Zuber IV, respectively.

Full Text:

PDF (Polish)