Budowa geologiczna Krynicy (płaszczowina magurska)

Nestor Oszczypko, Ewa Malata, Marta Oszczypko-Clowes, Lucyna Duńczyk

Abstract


Krynica jest usytuowana w południowo-wschodniej części płaszczowiny magurskiej na styku podjednostki sądeckiej (bystrzyckiej) i krynickiej (ryc. 1). W strefie sądeckiej (NE ) występują wyłącznie utwory formacji magurskiej wieku środkowo-górno-eoceńskiego. Należy do nich ogniwo z Maszkowic (piaskowce gruboławicowe), ogniwo łupków z Mniszka (łupki pstre i cienkoławicowy flisz) oraz ogniwo piaskowców popradzkich („piaskowce zuberowskie”). Do strefy krynickiej należą paleoceńsko-środkowo-eoceńskie utwory formacji szczawnickiej (cienko- i średnioławicowy flisz), zarzeckiej (cienkoławicowy flisz z ogniwem piaskowców krynickich) oraz formacja magurska (piaskowce gruboławicowe). Podjednostki sądecka (bystrzycka) oraz krynicka kontaktują ze sobą wzdłuż prawie pionowego uskoku inwersyjnego, zapadającego na NE. Uskoki poprzeczne o kierunku NE–SW dzielą obie podjednostki na kilka bloków. Między Czarnym Potokiem a Słotwinami wąski pół-rów tektoniczny towarzyszy uskokowi słotwińskiemu.


GEOLOGY OF THE KRYNICA AREA (MAGURA NAPPE, POLISH OUTER CARPATHIANS)

Summary
The Krynica area is located in the south-eastern part of the Magura Nappe at the boundary between the Bystrica (Sącz) and Krynica subunits (Figs 1,2). The Bystrica (Sącz) Subunit is built up of the Middle to Upper Eocene Magura Formation (Fig. 3).
The Magura Formation consists of the Maszkowice Member (thick-bedded sandsones), Mniszek Member represented by variegated shales and thin-bedded turbidites, and the Poprad Sandstone Member, known only from deep boreholes (Zuber I-IV). The Krynica Subunit (Figs 2, 3) is built up of the Paleocene through Middle Eocene deposits belonging to the Szczawnica (thin- to medium-bedded turbidites), Zarzecze (thin-bedded turbidites with intercalations of thick-bedded sandstones and conglomerates) and Magura (thick-bedded sandstones) formations. The Bystrica and Krynica subunits contact along the sub-vertical, NE deeping thrustfault (Fig. 4). In the investigated area three NE-SW trending transversal faults have been documented. These faults cut both the Bystrica and Krynica subunit into several blocks. The block related to the Slotwina Fault is of a half-graben type

Full Text:

PDF (Polish)