Systematyka inkluzji fluidalnych w wypełnieniach przestrzeni porowej skał osadowych paleozoiku Niżu Polskiego

Katarzyna Jarmołowicz-Szulc

Abstract


Inkluzje fluidalne są małymi porcjami paleofluidów zamkniętych w skałach osadowych w minerałach wypełniających przestrzeń porową. Badano je na dużym obszarze Niżu Polskiego w różnych otworach i różnowiekowych skałach od kambru poprzez dewon, karbon, czerwony spągowiec do cechsztynu. Wyniki zostały usystematyzowane celem ogólnej prezentacji, dyskusji i uwag na przyszłość. Badania inkluzji objęły mikroskopową charakterystykę, obserwacje fluorescencji i katodoluminescencji, mikrotermometrię. Zaobserwowano różne cechy inkluzji w różnych typach cementów. Podsumowując — inkluzje są dwu- lub jednofazowe, raczej małe, rzadkie i trudne do rozróżnienia. Inkluzje ropy zaobserwowano w skałach kambryjskich, metan — w cementach czerwonego spągowca i cechsztynu. Temperatury homogenizacji zmieniaja się wraz z rodzajem minerału, typem inkluzji, wiekiem skały i obszarem. Na przykład — inkluzje ropy z obszaru nadmorskiego mają Th w przedziale 90 - 105°C, a solanka — 87 - 90°C. Możliwość zastosowania badań inkluzji fluidalnych jest zmienna. Każdy przypadek należy traktować oddzielnie a przede wszystkim — problem badawczy musi być jasno sformułowany, by móc go rozwiązywać za pomocą inkluzji.FLUID INCLUSION SYSTEMATICS IN THE FILLING OF THE PORE SPACE OF PALEOZOIC SEDIMENTARY ROCKS IN THE POLIS H LOWLANDS

Summary
Fluid inclusions are the tiny portions of paleofluids trapped in the sedimentary rocks in the minerals filling the pore space. They have been studied in the wide area of the Polish Lowlands in different boreholes and the Paleozoic sedimentary rocks of different age from the Cambrian through Devonian, Carboniferous and Rotliegend up to Zechstein. The results of studies have been systematically arranged aiming at general presentation, discussion and remarks for future. Fluid inclusion studies generally comprised microscopic characteristics of inclusions, fluorescence and cathodoluminescence observations and microthermometry. Due to different cement types, different features of inclusions have been observed. In general they are two or one phase ones, rather small, rare and hard to distinguish. Only in the Cambrian rocks oil inclusions were found, while some methane in the Rotliegendes and Zechstein cements. Homogenisation temperatures oscillate due to different mineral types, different type of inclusions and different age of the rocks and different area. For example - oil inclusions in the onshore area display Thin the interval of90-105°C, while brines at 87-90°C. The possibility of application of fluid inclusion studies differs. Each case must be treated individually and first of all- the research problem must be clearly expressed at the very beginning to solve it by fluid inclusions.

Full Text:

PDF (Polish)