Warunki hydrogeologiczne występowania wód leczniczych w rejonie Kamienia Pomorskiego

Arkadiusz Krawiec

Abstract


W PPU Kamień Pomorski występują wody lecznicze typu Cl--Na+, Br-, J-, Fe2+, B-, eksploatowane w ujęciu "Edward II". Nieczynne są obecnie, a pozostają w gestii Uzdrowiska Kamień Pomorski, odwierty "Józef" w Dziwnówku i "Kamień Pomorski IG-1" w Międzywodziu, w których stwierdzono podobny typ wód. Dwa pierwsze otwory ujmują wodę z warstw liasu a "IG-1" z utworów triasu. Analizie poddano wyniki oznaczeń izotopowych i chemicznych tych wód. W wodzie z otworu "Edward II" skład chemiczny ulega pewnym zmianom, w trakcie eksploatacji odnotowano spadek zawartości chlorków oraz wzrost zawartości HCO3-. Podobnie zaznacza się tendencja do zmian składów izotopowych w wodzie z tego otworu w kierunku niższych wartości δ18O i δD względem starszych pomiarów. Woda z otworu "Kamień Pomorski IG-I" w Międzywodziu jest przypuszczalnie "najstarsza" z rozpatrywanych wód leczniczych o czym świadczy skład izotopowy (patrz tab. 1 oraz ryc. 3). W wodach tych dominuje zasolenie pochodzące z ługowania warstw solonośnych.

HYDROGEOLOGY OF THERAPEUTIC WATERS OF KAMIEŃ POMORSKI SPA

Summary
Mineral water of the chemical type Cl--Na +, Br-, .J-, Fe2+, B- are exploited by water intake "Edward II" in the Kamień Pomorski Spa. Another intakes as "Józef" in Dziwnówek and "Kamień Pomorski IG-1 " in Międzywodzie are not used at present. The boreholes are screened in Lias sandstones and only "Kamień Pomorski IG-1 " borehole is screened in Triassic strata. The isotopic and chemical composition of water from these intakes were examined. Taking into account isotopic data from last 25 yrs. one can be stated
the shifting of the values of δ18O and δD of analysed water towards the younger and infiltration, present water. The longest residence time of groundwater was stated at "Kamień Pomorski IG-1 " intake. Salinization at Triassic aquifer comes from the salt bearing strata.

Full Text:

PDF (Polish)