Polsko-niemieckie badania geologiczno-środowiskowe w dolinie Odry

Ryszard Dobracki, Stanisław Doktór, Marek Graniczny

Abstract


Wspólne kompleksowe badania polsko-niemieckie objęły analizę materiałów teledetekcyjnych, opróbowanie geochemiczne oraz selekcję i zebranie danych geośrodowiskowych. Wykonano mapy geośrodowiskowe strefy przygranicznej w skali 1 : 100 000. Na podstawie interpretacji zdjęć satelitarnych zarejestrowanych w ośmiu różnych datach opracowano mapy zmian stosunków wodnych w dolinie Odry. Sześć z nich dotyczy okresu letniej powodzi w 1997 roku.

POLISH-GERMAN GEOENVIRONMENTAL STUDIES IN THE ODRA RIVER VALLEY

Summary
Common Polish-German comprehensive investigations covered analysis of remote sensing data, geochemical sampling and selection and collection of the geoenvironmental data. Geoenvironmental maps of the Polish -German border zone were made. On the basis of the satellite images interpretation maps of the Odra River surface water changes have been eleborated. They were made for 8 different dates, among them 6 were registered during the summer Odra River flood in 1997.

Full Text:

PDF (Polish)