Palinologiczny zapis granicy eocen-oligocen w polskich Karpatach fliszowych - wyniki wstępne

Przemysław Gedl

Abstract


Przełom eocenu i oligocenu w polskich Karpatach fliszowych charakteryzuje się wyraźną zmianą warunków sedymentacyjnych w basenach fliszowych. Zmiany te są odzwierciedlone w zapisie palinologicznym: utwory górnoeoceńskie charakteryzują się zazwyczaj dużym udziałem dinocyst, które zanikają w utworach dolnooligoceńskich. Zostają one zastąpione sporomorfami oraz fitoklastami w przewadze pochodzenia lądowego. Przyczynami tych zmian było najprawdopodobniej spłycenie basenów karpackich, ograniczenie ich połączeń z oceanem światowym oraz zwiększona dostawa wody słodkiej. Kryzys jaki dotknął dinocysty w basenach karpackich na granicy eocenu i oligocenu wydaje się mieć ograniczone znaczenie regionalne, gdyż nie zaznacza się w innych, niekiedy nieodległych rejonach (np. w utworach Niżu Polskiego).

Full Text:

PDF (Polish)