Granica kreda-trzeciorzęd w zapisie dinocystowym

Przemysław Gedl

Abstract


Dinocysty są jedną z tych grup mikroorganizmów, wśród których nie obserwuje się wzmożonego wymierania na granicy kredy i trzeciorzędu (podobnie jak wśród okrzemek czy radiolarii). W zapisie palinologicznym nie obserwuje się na tej granicy żadnych poważnych anomalii mogących świadczyć o poważnych perturbacjach środowiskowych (jedynie w kilku profilach zaznacza się zwiększony udział węgla drzewnego świadczący o istnieniu pożarów w tym czasie). Brak dinocystowego zapisu katastrofy na granicy kredy i trzeciorzędu postulowanej przez wielu autorów można tłumaczyć przystosowaniem Dinoflagellata do przetrwania warunków stresowych poprzez wytwarzanie cyst. Szczegółowa analiza zmian biotycznych w tym interwale wydaje się sugerować, że nie ma jednego prostego wytłumaczenia kryzysu związanego z granicą kredy i trzeciorzędu. Złożyło się na niego najprawdopodobniej szereg przyczyn, z których niektóre były znacznie rozciągnięte w czasie, inne natomiast miały charakter katastroficzny.

DINOCYST RECORD OF THE CRETACEOUS-TERTIARY BOUNDARY

Summary
There are no remarkable changes observed among the dinocysts at the Cretaceous-Tertiary boundary (similarly as there are no changes among the diatoms and radiolaria). Palynological record of this event shows no major anomalies that might have reflected any palaeoenvironmental crisis: only in few sections a forest fire record is observed. The lack of dinocyst record of the catastrophy at the Cretaceous-Tertiary boundary, might be explained by the Dinoflagellate capabillity to survive stress conditions in a cyst-stage. Detailed analysis of biotic changes in this interval suggests that there is no simple explanation of the Cretaceous-Tertiary boundary crisis. There were presumably several causes, some of them long- lasting, the other ones catastrophic.