Zapis zmian w zespołach mikroplanktonu w osadach górnego dewonu i dolnego karbonu Gór Świętokrzyskich

Paweł Filipiak

Abstract


Badania mikroflorystyczne próbek pochodzących z Gór Świętokrzyskich, z granic franu z famenem (f-f), dewonu z karbonem (d-k) i późnego wizenu wskazują na brak istotnych zmian ilościowych i jakościowych mikroplanktonu na granicy f-f i d-k oraz w górnym wizenie. Prawdopodobne wymieranie mikroplanktonu miało miejsce we wczesnym wizenie.

CHANGES IN PHYTOPLANCTON RECORD IN THE UPPER DEVONIAN AND LOWER CARBONIFEROUS DEPOSITS OF THE HOLY CROSS MOUNTAINS

Summary
Microfloristic investigations on the Holy Cross Mountains samples from the Frasnian-Famennian (f-f) and Devonian Carboniferous (d-k) transitions and from the Upper Visean showed no significant changes, either taxonomical or numerical, in the intervals studied. The possible extinctions of phytoplancton took place in the Early Visean.

Full Text:

PDF (Polish)