Ślimaki z żywetu i franu południowej Polski a globalne kryzysy biotyczne

Wojciech Krawczyński

Abstract


Dokonano próby powiązania zdarzeń globalnych w żywecie i franie polskiej części południowego szelfu Laurussii (Góry Świętokrzyskie i okolice Dębnika) ze zmianami składu faun ślimaków — grupy do tej pory nie analizowanej w tym aspekcie. Stwierdzono radykalne zubożenie faun w późnym żywecie, związane ze zdarzeniem Taghanic i Manticoceras, oraz 2 mniejsze zaniki gatunków, spowodowane pulsami transgresywnymi IIc i IId (sensu Johnson i in., 1985). Wpływ zdarzenia dolnego poziomu Kellwasser pozostaje nierozpoznany. Wydaje się, że przyczynił się on do zaniku gatunków ślimaków związanych z frańskimi ekosystemami rafowymi.

GASTROPODS FROM THE GIVETIAN AND FRASNIAN OF SOUTHERN POLAND AND THE GLOB AL BIOTIC CRISES

Summary
Stratigraphic distribution patterns are presented for the Givetian and Frasnian gastropods of the Polish segment of southern shelf of Laurussia (Holy Cross Mountains and Cracow areas). The late Givetian is marked by radical impoverishment in gastropods, connected with Taghanic and Manticoceras events. Two smaller extinction events coincide with the transgressive pulses Ile and Ild (sensu Johnson et al., 1985). No conclusive data could be obtained for the lower Kellwasser event, although possibly it caused demise of gastropods of the Frasnian reefal environments.

Full Text:

PDF (Polish)