O poszukiwaniu śladów impaktu w późnym dewonie

Maria Racka

Abstract


Prawie dwudziestoletnie poszukiwania anomalii irydowej, minerałów szokowych, mikrotektytów, osadów tsunami i brekcji impaktowych oraz kraterów w utworach z pogranicza franu i famenu (F-F) nie dostarczyły przekonywujących dowodów na zaistnienie wielkiego wydarzenia impaktowego, mogącego być przyczyną późnodewońskiego masowego wymierania. Jedyne nie budzące wątpliwości dowody (osady megabrekcji, kwarce szokowe oraz anomalia irydowa) pochodzą z wczesnego franu Newady i świadczą o impakcie, który miał miejsce około 3 mln lat przed masowym wymieraniem.

SEARCH FOR IMPACT EVIDENCES IN THE LATE DEVONIAN

Summary
Nearly twenty years of searching for an iridium anomaly, shocked mineraIs, microtektites, impact and tsunami breccias, and craters in the Frasnian-Famennian passage deposits have not provided convincing evidences for an extraterrestrial impact event that could cause the Late Devonian mass extinction. The only unquestionable proof of an impact event (megabreccia deposits, shocked quartz grains, and iridium anomaly) comes from the Early Frasnian of Nevada but this catastrophic episode took place about 3 m.y. before the Frasnian-Famennian extinction.

Full Text:

PDF (Polish)