Wydarzenie Cyrtograptus lundgreni a rozwój retiolitów (Graptolithina) na platformie wschodnioeuropejskiej

Anna Kozłowska-Dawidziuk

Abstract


Pilotażowe badania wyizolowanej fauny graptolitowej z profilu Bartoszyce IG 1, leżącego w obniżeniu nadbałtyckim platformy wschodnioeuropejskiej, wskazują na obecność wszystkich faz kryzysu i repopulacji fauny graptolitowej, związanych z sylurskim globalnym wydarzeniem Cyrtograptus lundgreni. Bezpośrednio po zespole graptolitowym lundgreni/testis stwierdzono w profilu cienką warstwę bez graptolitów, po której następuje interwał, wskazujący na pierwszą, krótką fazę kryzysu z nielicznymi karłowatymi formami: Pristiograptus dubius parvus i Gothograptus nassa. Po typowym zespole kryzysowym, masowo reprezentowanym przez P. dubius i G. nassa, obserwana jest faza odradzania się fauny graptolitowej z Colonograptus praedeubeli i bujnie rozwiniętą fauną retiolitową linii ewolucyjnej Spinograptus wraz z dwoma nowymi gatunkami przypuszczalnie przodkami linii Plectograptus. Zmiany górnowenlockiej fauny graptolitowej z wiercenia Bartoszyce IG 1 odpowiadają zmianom z klasycznego profilu w Turyngii.

RETIOLITIDS (GRAPTOLITHINA) DEVELOPMENT AFTER CYRTOGRAPTUS LUNDGRENI EVENT IN THE EAST EUROPEAN PLATFORM

Summary
Preliminary study of isolated graptolite fauna from Bartoszyce IG 1 borehole of the East European Platform shows the presence of the Cyrtograptus lundgreni Event, Gothograptus nassa crisis and Pristiograptus praedeubeli recovery phase, well known in the world. After Cyrtograptus lungreni/Testograptus testis Biozone, there is a short interval without graptolites. Above it appears assemblage of the dwarf species Pristiograptus dubius parvus and Gothograptus nassa. The next assemblage, with twa taxa: G. nassa and P. dubius is rich in specimens, and already well known from Poland. The recovery phase in Bartoszyce borehole is represented by the zonal form Colonograptus praedeubeli, a rich diversity of species of the retiolitid genus Spinograptus, and twa new species of the plectograpid lineage. The recognition for the first time the P. dubius parvus and C. praedeubeli Biozone in Bartoszyce

Full Text:

PDF (Polish)