Litologia osadów pozakorytowych Wisły w zachodniej części Kotliny Toruńskiej

Jarosław Kordowski

Abstrakt


Analiza rzeźby równiny zalewowej (21 km2) i 13 przekrojów litologicznych między 753 i 765 km biegu rzeki oraz analiza struktur sedymentacyjnych osadów wykazała, że średnia miąższość osadów pozakorytowych Wisły w zachodniej części Kotliny Toruńskiej obszarze wynosi 2,06 m, przy wahaniach wartości średnich w poszczególnych przekrojach od 1,35 do 3,5 m i wartości skrajnych 0,6 do 5,8 m. Składniki mineralne stanowią 91,9%, a organiczne 8,1% ogółu omawianych osadów. Składniki spławialne (mułki i iły) stanowią z tego 47,5% a niespławialne (piaski i żwiry) 44,4%. Pierwsze wykazują niskie wartości wariancji występowania względem wartości średniej równej 1. Duże wartości tego wskaźnika wykazują martwica wapienna, średni piasek i żwiry co znaczy, że w środowisku osadów pozakorytowych powstają one w specyficznych warunkach lokalnych.

LITHOLOGY OF THE VISTULA RIVER FLOODPLAIN OVERBANK DEPOSITS IN THE WEST PART OF THE TORUŃ BASIN

Summary
On the base of 13 lithological cross-sections through the floodplain, carried between 753 and 765 km of the the Vistula river in the west part of the Toruń Basin course the thickness and the average lithological composition of the overbank deposits. Their thickness in individual cross-sections is very variable ranging from 1.35 to 3.5 m with the average value for the whole analysed floodplain (21 km2) of 2.06 m. Absolute values are ranging from 0.6 to 5.8 m. The overbank deposits are composed up to 47.5% with floatable components; 44.4% with unfloatable ones and up to 8.1 % with organic ones. Lithologically are predominating various kinds of sants (45.6%) and silty sands (28.1%). Other abundant deposits are clayey sand (7.0%) and clear sand (7.4 %). The silts and muddy sands are characterised by low value of the occurrence variation versus the average value equal l. Very high values of this coefficient
show calcareous sinter, medium sand and gravels, what mean, that they are formed in very specific, local conditions.

Pełny tekst:

PDF