Drobne struktury tektoniczne w utworach kambryjskich środkowej części antyklinorium klimontowskiego (blok kielecki, Góry Świętokrzyskie)

Włodzimierz Mizerski, Katarzyna Skurek-Skurczyńska

Abstract


Analiza strukturalna drobnych struktur tektonicznych utworów kambryjskich w rejonie Klimontowa pozwala wyjaśnić wiele zagadnień, dotyczących tektogenezy skał tego wieku, a także utworów paleozoicznych w Górach Świętokrzyskich. W obrębie skał kambryjskich znajdują się mezofałdy, uskoki, spękania ciosowe, kliważ i inne drobne struktury, powstałe w trzech fazach tektonicznych: na granicy kambru i ordowiku (aktywizacja młodokadomska lub starokaledońska), syluru i dewonu (aktywizacja młodokaledońska) i w górnym karbonie (aktywizacja waryscyjska). Intensywne ruchy tektoniczne związane z tą ostatnią aktywizacją, miały decydujący wpływ na tektogenezę całego obszaru świętokrzyskiego.

SMALL TECTONIC STRUCTURES ON THE CAMBRIAN ROCKS IN THE MIDDLE PART OF THE KLIMONTÓW ANTICLINORIUM (KIELCE BLOCK, HOLY CROSS MTS, CENTRAL POLAND)

Summary
Structural analysis of the small tectonic structures in the Cambrian rocks of the Klimontów area makes it possible to explain many problems of the tectogenesis the Cambrian rocks and whole Palaeozoic rocks in the Holy Cross Mountains. In the Cambrian rocks occur small folds, small faults, overthrusts, joints, slickensides, cleavage, which originated during three tectonic phases at the Cambrian/Ordovician boundary (Late Cadomian ? or Early Caledonian movements), at the Silurian/Devonian boundary (Late Caledonian movements) and in Late Carboniferous (Variscan movements). During the Variscan movements, main tectonic activity in the Holy Cross Mts took place and the main tectonics units in the Paleozoic rocks of the Holy Cross Mts were established.

Full Text:

PDF (Polish)